Polityka jakości

PROMOS

to znak firmowy będący gwarantem dobrej usługi firmy na rynkach krajowych i zagranicznych, promowany przez wdrożony i certyfikowany System Jakości.

 

Strategię jakościową Spółki opieramy na:

 • dobrym zarządzaniu i nadzorowaniu całej sfery jakości w sposób systematyczny i przejrzysty, gwarantujący świadczenie usług z zastosowaniem nowoczesnych technologii, zgodnych ze światowymi trendami rozwoju techniki,
 • utrzymaniu konkurencyjności i zdobywaniu Klientów poprzez wysoką, poświadczoną jakość (uznanie, certyfikaty) oraz profesjonalny marketing.

 

Pragniemy, aby wyrazem tej strategii było:

PEŁNE ZASPOKOJENIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ORAZ ZAUFANIE DO NASZYCH USŁUG.

 

Nasze cele:

 • współdziałanie na rynku jako preferowany dostawca usług, które wykazują wysoki poziom jakości wykonawczej,
 • osiągnięcie i utrzymanie zamierzonej jakości poprzez doskonalenie metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań organizacyjno-technicznych,
 • budowa wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientami poprzez rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań oraz ścisłą współpracę w drodze ich realizacji.

 

Deklarujemy:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z normą ISO 9001, zagwarantowane prowadzonymi planowymi auditami i okresowymi przeglądami wykonywanymi przez Kierownictwo,
 • ścisłe określanie odpowiedzialności pracowników za jakość wykonywanej przez nich pracy i przestrzeganie sposobu postępowania ustalonego w procedurach i instrukcjach,
 • dobór dostawców poprzez ocenę ich systemu jakości oraz poziomu techniczno-organizacyjnego,
 • precyzyjne ustalanie wymagań Klientów, ich dokładną analizę i udokumentowany przegląd,
 • motywowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rozwój ich świadomości na rzecz jakości poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń,
 • uzyskanie całkowitego zaangażowania pracowników oraz wykorzystanie ich zdolności i doświadczenia dla osiągnięcia celów Spółki.

 

Powyższa „Polityka Jakości” jest zobowiązaniem Zarządu i zadaniem dla każdego pracownika.

 

Kraków, dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄD SPÓŁKI:

BOGDAN PRZYBEK
PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF MALEC
WICEPREZES ZARZĄDU